โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
Technical for Land Development Group
โทรศัพท์ 0-4437-354 ต่อ 16 โทรสาร 0-4437-1397
E-mail : R03_3@ldd.go.th


นายจิรยุทธ์ คำขจร

Mr. Jerayuth Komkarjon
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินนางภัทรานิษฐ์  ช่วยสระน้อย

Mrs.Phatranit Chuaysanoi
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
นายเดชา อยู่ภักดี
Mr.Dacha Yuphakdee
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     

นางสาวแก้วใจ อ้อชัยภูมิ
Miss.Kaewjai Oechaiyaphum
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
นางนิภาพร ศรีบัณฑิต
Mrs.Niphaphorn Sribandit
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     

นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์
Miss.Benjawan Nanram
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวเลิศอุไร เลิศไกร
Miss.Lerturai Lertkrai
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นายอนุวัฒน์ มะเรืองศูนย์
Mr.Anuwat Maruangsoon
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4นายชาญ พงษ์ภักดี
Mr.Chan Pongpakdee
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4นายจีรายุส สมมุติรัมย์
Mr.Jilayus Sommutram
นักวิชาการเกษตร


           
 


นางสาวพรพิมล ศรีราช
Miss Pornpimol Srirach
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 


นางเกษร  ไพรงาม
Mrs.Keson Phaingam
แม่บ้าน
 
นายสถิตย์  ไชยนุกูล
Mr.Sathit Chaiyanukul
พนักงานดูแลสนาม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006