โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ 0-4437-354 ต่อ 16 โทรสาร 0-4437-1397
E-mail : R03_3@ldd.go.th

นายจักรพันธ์ เภาสระคู
Mr.Chakaphan Phaosrakhu
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


     นางภัทรานิษฐ์  ช่วยสระน้อย
Mrs.Phatranit Chuaysanoi
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ
Mr.Wuttichai Jantarasombat
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     

นางนิภาพร ศรีบัณฑิต
Mrs.Niphaphorn Sribandit
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายอภิสิทธิ์ พิประโคน
Mr.Apisit Phiprakon
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นายประสิทธิ์ ประวันนา
Mr.Prasit Prawanna
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4


นายอนุวัฒน์ มะเรืองศูนย์
Mr.Anuwat Maruangsoon
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4


นายชาญ พงษ์ภักดี
Mr.Chan Pongpakdee
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4


น.ส.ธมนวรรณ  เจริญสุข
Miss Siriyakorn Charoensuk
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 


นายจีรายุส สมมุติรัมย์
Mr.Jilayus Sommutram
นักวิชาการเกษตร

           

นางสาวพรพิมล ศรีราช
Miss Pornpimol Srirach
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 


นายสมประสงค์ ประวันนา
Mr.Somprasong Prawanna
เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย


นางสุดารัตน์ จันทรสมบัติ
Mrs. Sudarat Jantarasombat

 

นางสาวพิชญพร แผ้วพลสง
Miss Pitchayaporn Paewponsong


นางเกษร  ไพรงาม
Mrs.Keson Phaingam
แม่บ้าน
 
นายสถิตย์  ไชยนุกูล
Mr.Sathit Chaiyanukul
พนักงานดูแลสนาม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006