โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ 0-4437-354 ต่อ 16 โทรสาร 0-4437-1397
E-mail : R03_3@ldd.go.th

นายจักรพันธ์ เภาสระคู
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางภัทรานิษฐ์  ช่วยสระน้อย
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
 
นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     


นางนิภาพร ศรีบัณฑิต
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 

นายอภิสิทธิ์ พิประโคน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นายประสิทธิ์ ประวันนา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2


นายชาญ พงษ์ภักดี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2น.ส.ธมนวรรณ  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายจีรายุส สมมุติรัมย์
นักวิชาการเกษตร

           


น.ส.วรนี  อินทร์โคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวพรพิมล ศรีราช
เจ้าหน้าที่ธุรการนายสมประสงค์ ประวันนา
เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่า
นางเกษร  ไพรงาม
แม่บ้าน
นายสถิตย์  ไชยนุกูล
พนักงานดูแลสนาม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006