โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 18
E-mail : R03_5@ldd.go.th


นายอุดม ศรีกันชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่


นายสามารถ ชนะจอหอ
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 
นายธวัชชัย หวังมวนกลาง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 
         


     


นายปราการ จันทสังข์
ช่างเขียน ช3


นายทองสุข  กสิกรณ์
ช่างเขียน ช3
     
 


นายสมศักดิ์  ปิ๊บกลาง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


นางสาวมะลิวัลย์  เครือคำ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


นายชานนท์ ทับสุข
วิศวกร
 

นางสาวอาภัสรา รอดกลาง
ธุรการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006