โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
 
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 18
E-mail : R03_5@ldd.go.thนายอุดม  ศรีกันชัย
Mr.Udom  Srikanchai
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
Director Of Surveying and Mapping Groupนายสามารถ  ชนะจอหอ
Mr. Samart  Chanajoho
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Civil Works Technician (Operational Level)
 

นายธวัชชัย  หวังมวนกลาง
Mr. Tawatchai   Hwangmuanklang
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
Surveyor (Operational Level)
 
 
นายปราการ  จันทสังข์
Mr.Prakarn   Chanthasang
ช่างเขียน ช4
Draftsman


นายสมศักดิ์  ปิ๊บกลาง
Mr.Somsak   Peepklang
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
Photogrammetrist


นางมะลิวัลย์  เกียรติสูงเนิน
Mrs.Maliwan   Kiatsungnoen
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
Photogrammetrist


นายชานนท์  ทับสุข
Mr.Chanon   Thubsook
วิศวกร
Engineer
 นางสาวอาภัสรา  รอดกลาง
Miss Arpssara   Rodklang
พนักงานธุรการ
General Service Officer

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006