โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
 
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 18
E-mail : R03_5@ldd.go.thนายอุดม  ศรีกันชัย
Mr.Udom  Srikanchai
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
Director Of Surveying and Mapping Groupนายสามารถ  ชนะจอหอ
Mr. Samart  Chanajoho
นายช่างโยธาชำนาญการ
Civil Works Technician (Professional Level)
 

นายธวัชชัย  หวังมวนกลาง
Mr. Tawatchai   Hwangmuanklang
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Surveyor (Operational Level)
 
 
 
นายสมศักดิ์  ปิ๊บกลาง
Mr.Somsak   Peepklang
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
Photogrammetrist


นางมะลิวัลย์  เกียรติสูงเนิน
Mrs.Maliwan   Kiatsungnoen
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
Photogrammetrist


นายชัยยา ยิ้มเสงี่ยม
Mr.Chaiya Ylmsa-ngiam
วิศวกร
Engineer
 นางสาวจุฑามาศ ญาติโพธิ์
Miss Juthamas Yatpho
พนักงานธุรการ
General Service Officer

 

นายปราการ  จันทสังข์
Mr.Prakarn   Chanthasang
   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006