โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทรศัพท์ 0-4437-354 ต่อ 17 โทรสาร 0-4437-1397
E-mail : R03_4@ldd.go.thนางสาวสยาม ไชยทิพย์
MISS SIAM CHAIYATHIP
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
Driector Grup of Land Use Planning
น.ส.บุณยาพร วงศ์ธนาโชติ
MISS BOONYAPORN WONGTANACHOT
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางวิมลภัทร์ งามจรัสวาณิชย์
MRS. WIMOLPHAT NGAMJARUSVANIJ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
Soil Surveyor Senior Professional Level
น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์
MISS PIMKUNUCH TANGTRAKANPONG
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
Soil Surveyor Senior Professional Level
     

 นางศิวะพร จารัตน์
MRS. SIWAPORN JARAT
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
Eoonomist Senior Professional Level
  นายศุภมงคล จรดอน
MR. Suppamongkol Jorndorn
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
   


น.ส.นิตยา ดิลกชาติ
MISS NITTAYA DEELOKCHAT
เศรษฐกร
Eoonomist


นายเดชาวุฒิ พรมดี
MR.DACHAWUTH PROMDEE
นักสำรวจดิน
Soil Surveyorนางสุภาพร พงษ์ภักดี

MRS.SUPAPORN PONGPAKDEE
ธุรการ
General Service Officer


 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006