โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทรศัพท์ 0-4437-354 ต่อ 17 โทรสาร 0-4437-1397
E-mail : R03_4@ldd.go.th

นางสาวสยาม ไชยทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินน.ส.บุณยาพร วงศ์ธนาโชติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.วิมลภัทร์ ภูมิค้า
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ


น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ


 นางศิวะพร จารัตน์
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
     
   


น.ส.นิตยา ดิลกชาติ
เศรษฐกร


นายเดชาวุฒิ พรมดี
นักสำรวจดิน


นายอดิศรา  เหมมันตา
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายนางสุภาพร พงษ์ภักดี

ธุรการ
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006