โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 26
E- mail :   R03_6@ldd.go.th


 
 


น.ส.มณฑาทิพย์  สงวนรักษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

 
 
นางสาวปิยวรรณ คลังชำนาญ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 
 


น.ส.วัชราภรณ์ รัตนวราห
นักวิทยาศาสตร์


 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006