โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 
:: โครงสร้างสำนักงาน ::
       สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรใน 4 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้
มีการแบ่งงานภายในดังนี้
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต
   
   
ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
ร่วมกับกองส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ การจัดอบรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
 
 
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน
สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรระดับตำบล
   
   
ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
สำรวจและจำทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน อย่างละเอียด
  เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
   
   
ส่วนวิเคราะห์ดิน
วิเคราะห์ดินน้ำพืชสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้บริการวิเคราะห์ดินหน่วยงานของ สพข. ส่วนราชการอื่น เกษตรกร และเอกชน
   
   
 
สถานีพัฒนาที่ดิน
   
มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร

และการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตรับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง
ที่ไม่มีสถานี พัฒนาที่ดินตั้งอยู่พร้อมกับควบคุม การปฏิบัติงาน

งานธุรการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสถานี ด้านสารบรรณ การเงินและบัญชี พัสดุและการ
ประสานงานกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยงานอื่นๆ
หน่วยพัฒนาที่ดิน
มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร
และเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006