โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 15,โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : r03_2@ldd.go.th


น.ส.ธัญญรัตน์  เอกอัศดร
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางจุฑามาศ ชุมพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางดรุณี  เหมืองหลิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวดวงฤดี โคษาราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     นางรัศม์ยุดา อรุณสิริกุลธวัช
พนักงานธุรการ ส4


นางพรทิพย์ วงศ์ขันติกุล
พนักงานการเงินและบัญชี ส3


นายบุญโลม  แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า
     


นายประมวล สุ่มมาตย์
พนักงานขับรถยนต์ ส2


นายสาลี  มูลทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส2นายวันชัย  นาชีวา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
     
 
 นางขวัญจิตร  จันเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.วรรัตน์  อินทร์โคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางอัญเชิญ  พัดขุนทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     


นางธัณจิรา  วุฒิพรพงษ์สุภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสุลาวรรณ มั่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์น.ส.นัฐศวรรณ แว่นเพชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     


นายจักรพงษ์  จิณฤทธิ์
นิติกร


น.ส.วณิชชกร  นาคทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.กนิษฐา  ปิติฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

     
   
 

นายพลกฤษณ์ ดีเจริญ

 
นางหวัน  สงสันเทียะ
จิราพร  ศูนย์สันเทียะ

นายสวรรค์  แซะจอหอ

นายอำนาจ สงสันเทียะ

วรวุฒิ สุ่มมาตย์

ชัชวาลย์  แซะจอหอ

 

 

 

   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006