โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 15,โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : r03_2@ldd.go.th


น.ส.ธัญญรัตน์  เอกอัศดร
Miss TANYARAT AEKUSSADORN
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจุฑามาศ ชุมพล
MRS.JUTAMAS CHUMPOL
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปฐมพร สมมุติรัมย์
MRS.PATOMPON SOMMUTTIRAM
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวดวงฤดี โคษาราช
MISS DAUNGRUDEE KOSACH
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นางขวัญจิตร  จันเพ็ง
MRS.KHWAJIT CHANPENG
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วรรัตน์  อินทร์โคกสูง
MISS.WARARAT INKOKSUNG
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัญเชิญ  พัดขุนทด
MRS.OUNCHERN PADKHUNTOD
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     




นางธัณจิรา  วุฒิพรพงษ์สุภา
MRS.TUNJIRA WUTIPORNPONGSUPA
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสุลาวรรณ มั่งสูงเนิน
MRS.SULAWAN MANGSUNGNOEN
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.นัฐศวรรณ แว่นเพชร
MISS NATSAWAN VANPACH
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
น.ส.นิตยาพร โคกสูง
MISS NITTAYA PORNKOKSOONG
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วณิชชกร  นาคทอง
MISS WANIDCHAKRON NAKTHONG
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กนิษฐา  ปิติฤทธิ์
MISS KANITTA PITILIT
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
   

น.ส.วราพร พงษ์ภักดี
MISS WARAPORN PONGPAKDEE
นักวิทยาศาสตร์


     


นางพรทิพย์ วงศ์ขันติกุล
MRS.PHONTIP WONGKHANTIKUN
พนักงานการเงินและบัญชี ส4
นายสาลี  มูลทองหลาง
MR.SAREE MOONTHONGLANG
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายประมวล สุ่มมาตย์
MR.PRAMUAL SUMMART
พนักงานขับรถยนต์ ส2







   
  นายถาวร งามพร้อม
MR.THAWORN NGAMPROM
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
 

 
นายปราสาท เปรียงกระโทก
MR.PRASAT PREANGKATOK
  นางบุญส่ง แหลมทอง
MRS.BOONSONG lAEMTHONG
 


 
     
นางหวัน  สงสันเทียะ
นางสาวจิราพร  ศูนย์สันเทียะ

นายอำนาจ สงสันเทียะ

     

นายสมบูรณ์ กึ่งกลาง

นายวรวุฒิ สุ่มมาตย์

ชัชวาลย์ ต้นแดง

 

 
  นายสุริยา ทองวงษา  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006