โครงสร้าง สพข.3
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
บุคลากรกลุ่มวิชาการฯ
บุคลากรกลุ่มวางแผนฯ
บุคลากรกลุ่มสำรวจฯ
บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์ดิน
อัตรากำลัง
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4437-1354 ต่อ 15,โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : r03_2@ldd.go.th


น.ส.ธัญญรัตน์  เอกอัศดร
Miss TANYARAT AEKUSSADORN
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

-
-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวสริตา ชื่นใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


นางขวัญจิตร  จันเพ็ง
MRS.KHWAJIT CHANPENG
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วรรัตน์  อินทร์โคกสูง
MISS.WARARAT INKOKSUNG
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัญเชิญ  พัดขุนทด
MRS.OUNCHERN PADKHUNTOD
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นางธัณจิรา  วุฒิพรพงษ์สุภา
MRS.TUNJIRA WUTIPORNPONGSUPA
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสุลาวรรณ มั่งสูงเนิน
MRS.SULAWAN MANGSUNGNOEN
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
น.ส.นัฐศวรรณ แว่นเพชร
MISS NATSAWAN VANPACH
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
น.ส.นิตยา พรโคกสูง
MISS NITTAYA PORNKOKSOONG
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.วณิชชกร  นาคทอง
MISS WANIDCHAKRON NAKTHONG
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กนิษฐา  ปิติฤทธิ์
MISS KANITTA PITILIT
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
 
น.ส.ศิริญากร  เจริญสุข
Miss Siriyakorn Charoensuk
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวชุตานันท์ ขุ่ยรานหญ้า
MISS CHUTANAN KUYRANYA
นักวิชาการเงินและบัญชี
     

 
 
  นางธนภัสนันท์ อภิวัทน์โภคิน
MRS THANAPSSANANT APHIWATPHOKIN
พนักงานการเงินและบัญชี ส4
 

นายปราสาท เปรียงกระโทก
MR.PRASAT PREANGKATOK
นางบุญส่ง แหลมทอง
MRS.BOONSONG lAEMTHONG
นางหวัน  สงสันเทียะ
 


 
นายอำนาจ สงสันเทียะ นายสมบูรณ์ กึ่งกลาง
นายวรวุฒิ สุ่มมาตย์


 

 

 
     

นายประมวล สุ่มมาตย์

 

นายอภิชาติ  ฉัตรวชิระวงษ์

     
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006