ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน/พันธกิจ
กลยุทธ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังหน่วยงาน
แผนที่เส้นทาง
สถานีพัฒนาที่ี่ดินในสังกัด
 

:: กลยุทธ ::


 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินให้ทันสมัย
2. พัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ ให้ได้มาตรฐานสูงสุด
3. ปรับปรุงระบบการบริการให้สามารถสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ
4. สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีการจัดการดิน แก่หมอดินอาสา
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
6. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม


               

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006