1 2 3 4 5 6 7
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน


:. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา .:
:. 20 ธันวาคม 2566 วันดินโลก @สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ .:นายสรรเสริญ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์  การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

  การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

  การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสีย โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

  การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

  การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 , พด.3 ,พด.7

  จุลินทรีย์สร้างธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.12

  ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน

  ปุ๋ยสุตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

  โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์

  เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 12 แห่ง(ปี2556)

  สพข.3 แผนการใช้ที่ดินตำบลหายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์. 044 119 989 Fax. 044 119 989
© Copyright 2021 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

Thailand Web Stat