ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังหน่วยงาน
แผนที่เส้นทาง
สถานีพัฒนาที่ี่ดินในสังกัด
 

:: ประวัติความเป็นมา ::

                เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ
ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยการรวมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่เดิม
เข้าไว้กับกรมอื่นอีกรวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งในครั้งนี้ด้วย

                วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าได้ยุบ กระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติและแบ่งส่วนราชการใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีประกาศ คณะปฏิวัติ เล่มที่ 276
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515
ให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทานและ กรมส่งเสริม สหกรณ์ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               10 เมษายน 2527 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็น 1 ใน 12 สำนักงานส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ทั้งนี้มีเหตุผล
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกำหนดให้สำนักงานเขตตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ครอบคลุมงานพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์ รวมเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 32,323,870 ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
ในส่วนภูมิภาค เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดความเหมาะสมกับงานพัฒนาที่ดิน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางด้านการขยายตัวและรับผิดชอบมากขึ้น


               สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 64 หมู่ 7 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่บริเวณประมาณ
171 ไร่ แต่เดิมเป็นสถานที่ตั้งสถานีวิจัยดินเค็ม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006