ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังหน่วยงาน
แผนที่เส้นทาง
สถานีพัฒนาที่ี่ดินในสังกัด
 


     :: ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ::

รุป ลำดับ ชื่อ -สกุล ดำรงตำแหน่ง
       
1.

นายจำเนียร กรุแก้ว

พ.ศ.2527 - พ.ย.2541
   

 

 
2.

นายอดุลเดช สุทธิสิงห์

ธ.ค.2541 - มิ.ย.2548
 

 

 
3.

นายปราณีต วิเศษศรี

ก.ค.2548 - พ.ย.2548
 

 

 
4.

นายชูชาติ หงษ์รัตน์

ธ.ค.2548 - ต.ค.2549
 

 

 
5.

นายศุภพล พลางกูร

6 ต.ค.2549 - ธ.ค.2550
 

 

 
6.

นายมโน พงษ์สามารถ

10 ม.ค.2551 - ก.ย.2552
 

 

 
7.

นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์

19 พ.ย.2552 - ธ.ค.2552
 

 

 
8.

นายประเสริฐ เทพนรประไพ

2 ธ.ค.2552  - พ.ย.2553
 

 

 
9.

นายพิพัฒน์ สุวัชรังกูร

14 ธ.ค.2553 - ก.ย.2554
     
10. ดร.สุรชัย  หมื่นสังข์ 16 ธ.ค.2554  - 30 กันยายน 2557
     
11. นายสามารถ เสถียรทิพย์ 26 ธันวาคม 2557  - 30 กันยายน 2559
       
12. นายชาติชาย  ประสาระวัน 19 ธันวาคม 2559  - 16 ตุลาคม 2560
       
13. นายศรจิตร ศรีณรงค์

16 พฤศจิกายน 2560 - 21 ตุลาคม 2563

14. นายชาติชาย  ประสาระวัน 2 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2566
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 0-4437-1354 โทรสาร 0-4437-1432
E-mail : R03_1@ldd.go.th
Land Development Regional Office3, Nakhornratchasima, Thailand, Copyright 1996-2006