ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 

หน่วยงาน ประเภทประกาศ เรื่อง วันที่นำขึ้น Web ราคากลาง (บาท) สถานะเอกสาร แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๔,๐๗๒ ใบ และกากน้ำตาลพร้อมบรรจุแกลลอน จำนวน ๘๑,๔๔๐ กิโลกรัม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2561 2646800 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 2158000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 3539000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานขุดลอกสระ บ้านหนองพลวง หมู่ ๑๐ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๐ แบบเลขที่ ๐๔๖๖๐ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 1875000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๘๘๘ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2561 849600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๒๖.๒๐ ตัน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2561 4164600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านโนนพุทรา หมู่ ๖ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลชที่ สพข.๓ นม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 2517187 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านวัดจันทร์ หมู่ ๔ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 1839856 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 1096163 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านสระจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 947770 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลสารภี จำนวน ๔๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 954100 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 588700 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง ตำบลกุดโบสถ์ จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 832300 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ตำบลสะแกราช จำนวน ๔๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 994700 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลพันชนะ จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลหนองไทร จำนวน ๓๓ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 669900 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์ ตำบลหนองแวง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง ตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง ตำบลมะค่า จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 588700 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 548100 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลหนองขาม จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 548100 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลสีสุก จำนวน ๒๖ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 527800 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลคลองเมือง จำนวน ๔๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 852600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 832300 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลตลาดไทร จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลดงใหญ่ จำนวน ๓๐ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 609000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลกระชอน จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองยาง ตำบลเมืองยาง จำนวน ๓๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 710500 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่๑๑ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๗ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๗ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 1496000
y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๓๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 2511000
y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกบึง บ้านศรีษะช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๗๕๙ แบบเลขที่ ๒๓๔๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 5400000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๘ แบบเลขที่ ๑๔๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 2684000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๖๕๙ แบบเลขที่ ๑๙๗๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 2943000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดสระเก็บน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๙๕๖ แบบเลขที่ ๑๙๒๕๖ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 9028000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่๕ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๒๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๖๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2560 1678000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 515 เมตร พื้นที่รวม 3,090 ตร.ม. 07/03/2560 1988000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดปดเทือง ) จำนวน 55,200 กิโลกรัม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 14/02/2560 1821600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดปดเทือง ) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 55,200 กิโลกรัม 24/01/2560 1821600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านซาด ม.17 ต.กรอชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 02/12/2559 1265200 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านธารปราสาท ม.17 บ้านปราสาทใต้ ม.7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 02/12/2559 1077300 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านหนองกรด ม.5 บ้านหนองเสาร์ ม.7 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 02/12/2559 1092200 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มตามพระราชเสาวนีย์ ที่บ้านหลุง ม.1 บ้านโนนโบสถ์ ม.7 บ้านไทรทอง ม.12 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 02/12/2559 558700 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นลุ่ม-ดอน ในพื้นที่ม.1 ม.2 ม.4 ม.7 ม.8 ม.11 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.3นม1/2560 29/11/2559 2455100 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 29/11/2559 2645700 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา งานระบบท่อส่งน้ำ PE ที่บ้านกอก ม.9 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 17/11/2016 7297000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0254 แบบเลขที่ 05454 น. 08/11/2559 9710000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านหนองบอน ม.4 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา รหัสโครงการนม.0658 แบบเลขที่ 17658 น. 08/11/2559 2519000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านโคกกลาง ม.8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0951 แบบเลขที่ 29951 น. 08/11/2559 2820000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลกุดพิมาน จำนวน 35 บ่อ 01/09/2559 686000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลด่านนอก จำนวน 37 บ่อ 01/09/2559 725200 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลบ้านเก่า จำนวน 35 บ่อ 01/09/2559 803600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวลาย ตำบลโนนจาน จำนวน 65 บ่อ 01/09/2559 127400 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลกุดจอก จำนวน 38 บ่อ 01/09/2559 744800 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลขุนทอง จำนวน 51 บ่อ 01/09/2559 999600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 บ่อ 01/09/2559 764400 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลโนนทองหลาง จำนวน 86 บ่อ 01/09/2559 1685600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอโนนสูงตำบลมะค่า จำนวน 42 บ่อ 01/09/2559 823200 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน 34 บ่อ 01/09/2559 666400 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 50 บ่อ 01/09/2559 980000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน 35 บ่อ 01/09/2559 686000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน 29 บ่อ 01/09/2559 568400 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลงิ้ว จำนวน 50 บ่อ 01/09/2559 980000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลหลุ่งประดู่ จำนวน 43 บ่อ 01/09/2559 842800 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลเมืองพลับพลา จำนวน 92 บ่อ 01/09/2559 1803200 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาม ตำบลบึวสำโรง จำนวน 26 บ่อ 01/09/2559 509600 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธีสอบราคา สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านโนนสายทอง ม.๗ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21/03/2559 1488000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา วิธี e-Bidding ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านโนนเมือง ม.๑ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21/03/2559 2800000 y รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th