ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ข้อมูลประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน ประเภท เรื่อง วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์
งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะการขึ้น
เอกสาร
แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๔,๐๗๒ ใบ และกากน้ำตาลพร้อมบรรจุแกลลอน จำนวน ๘๑,๔๔๐ กิโลกรัม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2561 2646800 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 2171000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 3539000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานขุดลอกสระ บ้านหนองพลวง หมู่ ๑๐ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๐ แบบเลขที่ ๐๔๖๖๐ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2561 1878000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๘๘๘ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2561 849600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๒๖.๒๐ ตัน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2561 4164600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่๑๑ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๗ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๗ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 1555000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านโนนพุทรา หมู่ ๖ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลชที่ สพข.๓ นม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 2517187 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านวัดจันทร์ หมู่ ๔ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 1839856 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 1096163 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านสระจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2560 947770 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลสารภี จำนวน ๔๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 954100 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 588700 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง ตำบลกุดโบสถ์ จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 832300 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ตำบลสะแกราช จำนวน ๔๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 994700 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลพันชนะ จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด ตำบลหนองไทร จำนวน ๓๓ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 669900 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์ ตำบลหนองแวง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง ตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง ตำบลมะค่า จำนวน ๒๙ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 588700 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 548100 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลหนองขาม จำนวน ๒๗ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 548100 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลสีสุก จำนวน ๒๖ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 527800 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช ตำบลคลองเมือง จำนวน ๔๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 852600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน ๔๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 832300 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง ตำบลตลาดไทร จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 507500 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลดงใหญ่ จำนวน ๓๐ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 609000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย ตำบลกระชอน จำนวน ๓๒ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 649600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองยาง ตำบลเมืองยาง จำนวน ๓๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2560 710500 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่๕ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๒๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๖๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 1681000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดสระเก็บน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๙๕๖ แบบเลขที่ ๑๙๒๕๖ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 9100000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๖๕๙ แบบเลขที่ ๑๙๗๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 3000000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๘ แบบเลขที่ ๑๔๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 2704000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกบึง บ้านศรีษะช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๗๕๙ แบบเลขที่ ๒๓๔๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 5463000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๓๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2560 2517000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1 ถังหมัก จำนวน 700 ใบ 2.กากน้ำตาล จำนวน 56,000 กก 3. วัสดุการทำน้ำหมักชีวภาพ (สับปะรด ไม่เน่าเสีย) จำนวน 84,000 กก(โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์). 22/05/2560
1610000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 515 เมตร พื้นที่รวม 3,090 ตร.ม. 07/03/2560 1988000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดปดเทือง ) จำนวน 55,200 กิโลกรัม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 14/02/2560 1821600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดปดเทือง ) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 55,200 กิโลกรัม 24/01/2560 1821600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ในพื้นที่บ้านซาด ม.7 ต.กรอชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 02/12/2559 1265200 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านหนองกรด ม.5 บ้านหนองเสาร์ ม.7 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 02/12/2559 1092200 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านธารปราสาท ม.17 บ้านปราสาทใต้ ม.7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 02/12/2559 1077300 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มตามพระราชเสาวนีย์ ที่บ้านหลุง ม.1 บ้านโนนโบสถ์ ม.7 บ้านไทรทอง ม.12 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 02/12/2559 558700 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นลุ่ม-ดอน ในพื้นที่ม.1 ม.2 ม.4 ม.7 ม.8 ม.11 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.3นม1/2560 29/11/2559 2455100 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding จัดทำระบบอนุรักษืดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 29/11/2559 2645700 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding งานระบบท่อส่งน้ำ PE ที่บ้านกอก ม.9 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 24/11/2559 7297000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0254 แบบเลขที่ 05454 น. 14/11/2559 9710000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านหนองบอน ม.4 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา รหัสโครงการนม.0658 แบบเลขที่ 17658 น. 08/11/2559 2519000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านโคกกลาง ม.8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0951 แบบเลขที่ 29951 น. 08/11/2559 2820000
ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลกุดพิมาน จำนวน 35 บ่อ 01/09/2559 686000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลด่านนอก จำนวน 37 บ่อ 01/09/2559 725200 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ตำบลบ้านเก่า จำนวน 41 บ่อ 01/09/2559 803600
ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง ตำบลบึงสำโรง จำนวน 26 บ่อ 01/09/2559 509600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา
ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวลาย ตำบลโนนจาน จำนวน 65 บ่อ
01/09/2559 1274000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา
ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลกุดจอก จำนวน 38 บ่อ
01/09/2559 744800 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลขุนทอง จำนวน 51 บ่อ 01/09/2559 999600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 บ่อ 01/09/2559 764400 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ตำบลโนนทองหลาง จำนวน 86 บ่อ 01/09/2559 1685600 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอโนนโสูง ตำบลมะค่า จำนวน 42 บ่อ 01/09/2559 823200
ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด จำนวน 34 บ่อ 01/09/2559 666400 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 50 บ่อ 01/09/2559 980000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลหินดาด จำนวน 35 บ่อ 01/09/2559 686000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง จำนวน 29 บ่อ 01/09/2559 568400 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลงิ้ว จำนวน 50บ่อ 01/09/2559 980000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วแถลง ตำบลหลุ่งประดู่ จำนวน 43 บ่อ 01/09/2559 842800 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา ขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตำบลเมืองพลับพลา จำนวน 92 บ่อ 01/09/2559 1803200 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านโนนสายทอง ม.๗ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21/03/2559 1,488,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-Bidding ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง บ้านโนนเมือง ม.๑ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21/03/2559 2,800,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านวังม่วง ม.9 และบ้านโนนตูม ม.1 ต.ธารละหลอดจ.นครราชสีมา

24/11/2558

2,049,872.09 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านศรีพัฒนา ม.15 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 24/11/2558 2,192,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ขุดลอกลำห้วย ที่บ้านโคกมะกอก ม.12 ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 24/11/2558 2,053,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ที่บ้านดงพลอง ม.5 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 13/11/2558 1,523,502 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหนองตาโยย ม.6 ตทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 13/11/2558 1,432,335.17 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ บ้านกราดโนนระเวียง ม.15 ต.ประสุข จ.นครราชสีมา 13/11/2558 1,762,396.45 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ บ้านหญ้าคาใต้ ม.6 ม.18 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 13/11/2558 1,171,632.62 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ บ้านหนองกอก ม.8 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 13/11/2558 1,158,689.48 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 13/11/2558 760,727.95 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ อำเภอโนนสูง ตำบลพลสงคราม จำนวน 32 บ่อ และอำเภอด่านขุนทด ตำบลหินดาด จำนวน 30 บ่อ รวมทั้งสิ้น 62 บ่อ (เลขที่โครงการ : 58106060132) 13/10/2558  1,215,200.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0255 แบบเลขที่ 16055 น. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58106036350) 12/10/2558  3,501,000.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0153 แบบลเขที่ 02653 น. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58106047378) 12/10/2558  4,040,000.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0657 แบบเลขที่ 15957 น. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58106036304) 12/10/2558  3,603,000.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย ที่บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0356 แบบเลขที่ 01956 น. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 58106028129) 12/10/2558  2,996,000.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และอุปกรณ์ประกอบ (เลขที่โครงการ : 58096263137) 28/09/2558  787,000.00  ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรม การปรับโครงสร้างดิน (งบกลุ่มจังหวัด) 30/06/2558 3,161,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังหมักใหม่พร้อมฝาและสายรัดสกรีนสัญลักษณ์กรมพัฒนาที่ดิน ขนาด 120 ลิตร) 16/02/2558 157,500 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (เมล็ดปอเทือง) กิจกรรมรณรงค์และสาธิตการไถกลลตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม 09/02/2558 297,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาซื้อพันธุ์ไม้และปุ๋ยคอก งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัมนพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จำนวน 4 แปลง 09/02/2558 1,341,800 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการขุดหลุมพร้อมปลูและดูแลรักษาต้นไม้ 09/02/2558 614,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็นบ้ำที่บ้านนางรำ ม.1 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 07/06/2556 4,106,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นทีทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านกราดโนนระเวียง ม.15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 01/12/2557 2,445,649 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างกอสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 24/11/2557 1,757,205 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านหนองแสง ม.3 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 24/11/2557 1,222,657 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านปราสาทเหนือ ม.8 บ้านหญ้าคาเหนือ ม.9 ตำบลปราสาท บ้านท่ากะสัง ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 24/11/2557 1,304,456 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพระราชเสาวนีย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18/11/2557 799,461 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18/11/2557 1,435,438 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโลกเร็ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18/11/2557 515,886 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 31/10/2557 46,230,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย ที่บ้านโคกไผ่แก่ว หมู่ที่ 13 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 28/10/2557 2,390,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกาศราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่บ้านพระงาม หมู่ที่ 14 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 28/10/2557 2,171,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา e-auction ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นและคอลงดาดคอนกรีต ที่บ้านกู่ ม.4 ต.ดอนตะหนิน อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 28/10/2557 2,882,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สอบราคา จ้างขุดลอกหน้าฝาย ที่บ้านสระเพลง หมู่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 21955 น. รหัสโครงการ นม.0855 08/10/2557 1,752,000 ระหว่างดำเนินการ y รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th