ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สพด.นครราชสีมา
บริการแจกสารเร่ง หญ้าแฝก
เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดิน
ฟรี!
ทุกวันเวลาราชการ
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)

 ขอรับบริการสระน้ำในไร่นา (บ่อจิ๋ว)
แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ําในไร่นาฯ
บริการข้อมูลดิน, การใช้ที่ดิน Online
บริการข้อมูลแผนที่, สืบค้นแผนที่ Online
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน (แบบฟอร์มส่งตัวอย่างดิน)
บริการสารเร่ง พด.น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ

ใบคำขอรับสารเร่ง พด.
ฯลฯ
ใบคำขอรับปุ๋ยหมักสูตรพระ ราชทาน
ใบคำขอรับน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย,ขจัดกลิ่นเหม็น, สารควบคุมแมลงศัตรูพืช
บริการกล้าหญ้าแฝก, เมล็ดพันธุ์พืช Online
ใบคำขอรับบริการกล้าหญ้าแฝก
ใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน

LDD Zoning แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ
LDD On Farm (Land Use Planning)
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (EIS)
ติดตามผลปฏิบัติงาน

โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
กระดานสนทนาด้านการพัฒนาที่ดิน LDD Blog

 


หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอครบุรี / อำเภอเสิงสาง / อำเภอโชคชัย /
อำเภอหนองบุญมาก / อำเภอปักธงชัย และ อำเภอวังน้ำเขียว

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายขจิตพงษ์ นามภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอเทพารักษ์ / อำเภอสีคิ้ว / อำเภอด่านขุดทด และ อำเภอปากช่อง


พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอแก้งสนามนาง / อำเภอบัวใหญ่ / อำเภอบ้านเหลื่อม และ อำเภอบัวลาย

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 1 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอคง / อำเภอโนนไทย / อำเภอโนนสูง / อำเภอพระทองคำ และ อำเภอขามสะแกแสง

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 4 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง / อำเภอจักราช / อำเภอพิมาย / อำเภอชุมพวง และ อำเภอลำทะเมนชัย


พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 1 ราย

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอเมือง / อำเภอสูงเนิน / อำเภอขามทะเลสอ
และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 2 ราย
หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ อำเภอประทาย / อำเภอโนนแดง / อำเภอเมืองยาง
และ อำเภอสีดา

พื้นที่รับผิดชอบ โดย นายพลกฤษณ์ การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร 3 ราย

นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
     
 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th