ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


 
นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

 
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 
นางประทีป อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 

 

นางสาวขวัญฤทัย ไชยานุกูล
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 

 

 

 

   
นางสาวกนกพร ชาญชนะโสภณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลปริยา บารุงเกาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิตรลดา ช่องสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอริศญา กริบกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

 

 

 

   
นางสาวสำรวย ชูอาวุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพ็ญพร หินนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรัฐพล จันทะนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายภานุเดช แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายขจิตพงษ์ นามภักดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นางนบพร หงษ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตรนายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตร

 

 

นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร

 

นางสาวสายฝน ซอพิมาย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นายปวเรศ สุขสว่าง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร

นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุนารี ศรกล้า
นักวิชาการเกษตร
นายอดิศร ยินดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษต


นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร

 

 นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร

 

 

นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับรถยนต์

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th