ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บุคลากร
 
นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

 
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมพิศ ชินบุตร
พนักงานธุรการ ส.4
นางประทีป อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี


   
 
 
 
นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 


นายเดชา อยู่ภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
 
นางนบพร หงษ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร


นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายอุดม รอดกลาง
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตรนางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร


  นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
 
นายชินพันธ์ เสริมสาย
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร

นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร

นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
   
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร

นายโกศล ภูขมร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญโลม แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมหวัง ท้าวแป้ง
พนักงานขับรถยนต์


สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th