ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บุคลากร
 
นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

 
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมพิศ ชินบุตร
พนักงานธุรการ ส.4
นางประทีป อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายขจิตพงษ์ นามภักดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
 
นางนบพร หงษ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร


นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตรนางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
   
 
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร


นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายชินพันธ์ เสริมสาย
นักวิชาการเกษตร
นายปวเรศ สุขสว่าง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร

นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
   
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
 

นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
 

นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นายอดิศร ยินดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
     
 

นายโกศล ภูขมร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญโลม แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมหวัง ท้าวแป้ง
พนักงานขับรถยนต์


สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th