ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

เมนูด้านบน
     หน้าหลัก
     แนะนำหน่วยงาน
     บุคลากรหน่วยงาน
     โครงสร้างหน่วยงาน
     ติดต่อหน่วยงาน
     sitemap

เมนูด้านซ้าย
     ทรัพยากรดิน จังหวัดนครราชสีมา
     Zonning จังหวัดนครราชสีมา
     โครงการพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ (ทุ่งสัมฤทธิ์)
     โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์
แบบขอรับบริการ
      แบบฟอร์มขอรับกล้าหญ้าแฝก
      แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พด.
      แบบฟอร์มขอรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
      แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
      แบบฟอร์มขอรับสารปรับปรุงดิน
      แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำฯ
      แบบฟอร์มขอรับวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์, ไรโซเบี่ยม, อื่นๆ)
ระบบ GIS
      รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
      ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
      เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
      ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
      แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
      แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
      แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
      บริการแผนที่, ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
สาระน่ารู้จากกรมพัฒนาที่ดิน
     ด้านสำรวจและจำแนกดิน
     - ดินและการกำเนิด
     - การสำรวจและการจำแนก
     - พัฒนาการด้านสำรวจจำแนก
     - ระบบการจำแนกดิน
     - แผนที่ดินในประเทศไทย
     - ข้อมูลดินของประเทศไทย
     - รอบรู้เรื่องดิน
     - ลักษณะของดินในภาคเหนือ
     - ลักษณะของดินในภาคกลาง
     - ลักษณะของดินในภาคอีสาน
     - ลักษณะของดินในภาคตะวันตก
     - ลักษณะของดินในภาคใต้
     ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
     - แผนที่การใช้ที่ดินภาคเหนือ
     - แผนที่การใช้ที่ดินภาคอีสาน
     - แผนที่การใช้ที่ดินภาคกลาง
     - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา
     - แผนการใช้ที่ดินโครงการพิเศษ
     ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
     - 12 สิ่งมหัศจรรย์
     - แปลงขยะให้เป็นทอง
     - บำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็น
     - การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อเกษตรยั่งยืน
     - การผลิตและการใช้ประโยชน์สารเร่ง พด.1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก
     - ผลของการใช้น้ำส่าเบียร์ต่อการย่อยสลายกากอ้อย
     - ศึกษาการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
     ด้านหญ้าแฝก
     - หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
     - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 1
     - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 2
     - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 3
     - ประมวลพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก 4
     - นโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
     - การดูแลรักษาหญ้าแฝก
     - การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
     - การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
     - หญ้าแฝกกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
     - การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน
     - การใช้น้ำของหญ้าแฝก
     - การทำแพหญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย
     - คู่มือการใช้หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาที่ดิน
     ด้านภูมิปัญญาหมอดิน
     - เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถึงต่อไร่
     - น้ำส้มควันไม้
     - การจัดการดินเพื่อปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์
     - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
     - การใช้สารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา
     - เกษตรกรบ้านม่วง จ.อุบลราชธานี ทำนาแบบธรรมชาติได้ 1,248 ก.ก./ไร่
     - ปลูกผักบุ้ง ทางเลือกสร้างรายได้
     - เทคนิคการผลิตมะนาวฤดูแล้ง
     ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - ความรู้พื้นฐานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - ป้องกันการพังทลายของดิน
     - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกพืชไร่
     - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกไม้ผล
     - ขั้นบันไดดินเพื่อปลูกข้าว
     - ดูแลทางระบายน้ำในพื้นที่ปลูก
     - การชะล้างพังทลายของดิน
     - มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
     - การจัดการที่ดินชายทะเล
     - การจัดการดินเชิงอินทรีย์
     - ดินเค็มในประเทศไทย
     - จัดการปัญหาดินเค็ม
     - คู่มืองดเผาตอซัง
หน่วยงานภายในกรมฯ
     หน่วยงานส่วนกลาง
     - กลุ่มตรวจสอบภายใน
     - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     - สำนักงานเลขานุการกรม
     - กองการเจ้าหน้าที่
     - กองคลัง
     - สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
     - กองแผนงาน
     - สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
       - ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
     - ศูนย์สารสนเทศ
     - สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
       - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกฯ
     - สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
     - สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
     - กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
       - กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
     - กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
     สำนักงานพัฒนาที่ดิน
     - สพข.1
     - สพข.2
     - สพข.3
     - สพข.4
     - สพข.5
     - สพข.6
     - สพข.7
     - สพข.8
     - สพข.9
     - สพข.10
     - สพข.11
     - สพข.12
     - ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน
     - โครงการหลวง
     - โครงการฯ ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
     - ศูนย์ฯ พิกุลทอง
     สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
     - กรุงเทพมหานคร
     - กระบี่
     - กาญจนบุรี
     - กาฬสินธุ์
     - กำแพงเพชร
     - ขอนแก่น
     - จันทบุรี
     - ฉะเชิงเทรา
     - ชลบุรี
     - ชัยนาท
     - ชัยภูมิ
     - ชุมพร
     - เชียงใหม่
     - เชียงราย
     - ตรัง
     - ตาก
     - ตราด
     - นครนายก*
     - นครปฐม
     - นครพนม
     - นครราชสีมา
     - นครศรีธรรมราช
     - นครสวรรค์
     - นนทบุรี
     - นราธิวาส
     - น่าน
     - บึงกาฬ
     - บุรีรัมย์
     - ปทุมธานี
     - ปราจีนบุรี
     - ประจวบคีรีขันธ์
     - ปัตตานี
     - พังงา
     - พัทลุง
     - พิจิตร
     - พิษณุโลก
     - เพชรบูรณ์
     - เพชรบุรี
     - แพร่
     - พะเยา
     - พระนครศรีอยุธยา
     - ภูเก็ต
     - มุกดาหาร
     - มหาสารคาม
     - แม่ฮ่องสอน
     - ยโสธร
     - ยะลา
     - ร้อยเอ็ด
     - ระนอง*
     - ระยอง
     - ราชบุรี
     - ลพบุรี
     - ลำปาง
     - ลำพูน
     - เลย
     - ศรีสะเกษ
     - สกลนคร
     - สงขลา
     - สิงห์บุรี
     - สตูล
     - สุมทรปราการ
     - สมุทรสาคร*
     - สมุทรสงคราม
     - สระแก้ว
     - สระบุรี
     - สุโขทัย
     - สุพรรณบุรี
     - สุราษฏร์ธานี
     - สุรินทร์
     - หนองคาย
     - หนองบัวลำภู
     - อ่างทอง
     - อุดรธานี
     - อำนาจเจริญ
     - อุตรดิตถ์
     - อุทัยธานี
     - อุบลราชธานี

เมนูตรงกลาง
สไลด์
     วิสัยทัศน์ กรมพัฒนาที่ดิน
     ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Value) ของกรมพัฒนาที่ดิน
     วันดินโลก (World Soil Day)
     เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
     ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)
     ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000
     ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking: VGT)
     ระบบการบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ
     ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)
     ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
     ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน
     พด.1
     พด.2
     พด.3
     พด.6
     พด.7
     พด.9
     พด.11
     พด.12

เมนูด้านขวา
     โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
     KM LDD Blog
     รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม (LDD Website)
     รวม Facebook หน่วยงานภายในกรมฯ
     ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน (DOC)
     มาตรฐานการให้บริการประชาชน
     การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
     พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
     เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ
     Download เอกสารการประชุม/การอบรม
     ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
     LDD Intranet
     นโยบายเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th