ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประวัติความเป็นมา
   สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ณ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานีแรกของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งขยายสู่ส่วนภูมิภาค โดยมีอดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายจำเนียร กรุแก้ว เป็นหัวหน้าสถานีฯ คนแรก ก่อนการแบ่งส่วนราชการ เดิมชื่อ ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ กองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยมี ดร.บรรเจิด พรางกูร เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนแรก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นศูนย์พัฒนาที่ดิน และได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน แนวนโยบายในการปฏิบัติงานของกรมฯ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

วิสัยทัศน์
   เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570

อำนาจหน้าที่
   1. มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การจัดทำแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและส่งเสริมเผยแพร่ด้านการพัฒนาที่ดิน
   2. แก้ไขการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุในไร่นา และหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดระบบการปลูกพืช

อำนาจหน้าที่หลัก
   1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร
   2. บริการเกษตรกรตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนฟื้นฟูการเกษตร
   3. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่รอง
   1. บริการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
   2. สนับสนุนวิทยากรด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับหน่วยงานอื่น

การสนับสนุน
   1. งานอำนวยการต่าง ๆ
   2. ปรัชญาการดำเนินงาน ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีพ


อำนาจและหน้าทีสถานีพัฒนาที่ดิน
   : ฝ่ายบริการทั่วไป :

   1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
   2. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
   3. งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของสถานีพัฒนาที่ดิน
   4. ตรวจสอบกลั้นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงาน
   5.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับรับมอบหมาย

   : ฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาที่ดิน :
   1. ฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาที่ดินศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

   : หน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดินส่วนภูมิภาค :
   1. ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
   2. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
   3. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยาการที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร
   4. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาที่ดินระดับพื้นที่
   5. เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
   6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

" บทสรุปสำหรับผู้บริหาร "

   รายงานนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลดิน ให้มีความทันสมัยทั้งในรูปของแผนที่ รายงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาการใช้ประโยนช์ที่ดินและการจัดการดิน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา รวมทั้งการแก้ปัญหาการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ แผนที่ดินที่ปรับปรุงครั้งนี้ จำทำในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธมสีเป็นแผนที่พื้นฐาน และใช้หน่วยแผนที่เป็นประเภทของกลุ่มชุดดิน ซึ่งจะให้รายละเอียดมากกว่าแผนที่กลุ่มชุดดินเดิม ที่กรมพัฒนาที่ดินเคยเผยแพร่ไปแล้ว

   " ผลการดำเนินงาน  สรุปได้ดังนี้ "
       

   จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 12,808,728 ไร่ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15-17 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102-103 องศาตะวันออก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,070.5 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 72% ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม การเพาะปลูกที่อาศัยน้ำฝนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

   จากการสำรวจดิน พบดินทั้งหมด 28 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 11,736,871 ไร่ หรือร้อยละ 91.62 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยแยกเป็นประเภทของกลุ่มชุดดินเดี่ยว 54 หน่วย มีเนื้อที่ประมาณ 10,608,782 ไร่ หรือร้อยละ 82.83 ของเนื้อหาที่ทั้งหมด หน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน 29 หน่วย มีเนื้อที่ประมาณ 1,128,089 ไร่ หรือร้อยละ 8.79 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 10 หน่วย มีเนื้อที่ประมาณ 1,071,875 ไร่ หรือร้อยละ 8.38 ขอเนื้อที่ทั้งหมด รวมเนื้อที่ทั้งจังหวัดประมาณ 12,808,728 ไร่ และสามารถแบ่งศักยภาพของที่ิดินทางด้านการเกษตรได้ดังต่อไปนี้
       
   
1.หมาะสมสำหรับปลูกข้าว
      เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบเรียบ (0-2 เปอร์เซ็นต์) มีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว มีเนื้อที่รวม 3,283,130 ไร่ หรือ 25.63 เปอร์เซ็นของพื้นที่จังหวัด
      เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว พื้นที่ค่อนข้างดอนหรือนาดอน พื้นที่ราบเรียบถึงพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (0-12 เปอร์เซ้็นต์) มีการระบายน้ำค่อยข้างเลวถึงปานกลาง มีเนื้อที่รวม 609,909 ไร่ หรือ 4.76 เปอร์เซ็นต์ขอพื้นที่จังหวัด         
   2
. เหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด (0-12 เปอร์เซ็นต์) ดินมีการระบายน้ำดีหรือดีปานกลาง มีเนื้อที่ 4,152,391 ไร่ หรือ 29.53 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด         
   3
. เหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (2-12 เปอร์เซ็นต์) พวกดินทราย มีการระบายน้ำดีหรือดีปานกลาง มีเนื้อที่ 753,277 ไร่ หรือ 5.82 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด         
   4
. เหมาะสมสำหรับปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว พวกดินร่วน เป็นดินตื้น ดินมีการระบายน้ำดี พบชั้นหินพื้นภายใน 50เซนติเมตร พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนิน (2-35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อ 2,228,179 ไร่ หรือ 20.33 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด         
   5
. ดินไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่าไม้หรือปลูกป่าเพิ่มเติมในบริเวณที่ถูกถากถาง พวกดินตื้น มีหินพื้นโผล่ ดินที่มีความฉลาดชันสูง มีเนื้อที่ 709,985 ไร่ หรือ
5.55 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด
        
   6
.หน่วยแผนที่ดินเบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยของแผนที่ที่ได้แยกออกจากพื้นที่ดินที่มีศัยภาพในการใช้ประโยนช์หรือบริเวณที่ไม่เป็นดินตามธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน (NP) หน้าผาชัน (ES) พื้นที่ดัดแปลง (ML) ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (RL) พื้นที่แหล่งน้ำ (W) พื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย (U) มีเนื้อที่ 1,071,857 ไร่ หรือ 8.38 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่จังหวัด                      
   
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th