ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิญญู เสมียนรัมย์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสายฝน ซอพิมาย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายขจิตพงษ์ นามภักดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับรถยนต


นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
นางประทีบ อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นางนบพร หงส์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายอดิศร ยินดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายปวเรศ สุขสว่าง
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุนารี ศรกล้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวขวัญฤทัย ไชยานุกูล
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

นางสาวกนกพร ชาญชนะโสภณ
นางสาวสำรวย ชูอาวุธ
นางสาวกุลปริยา บารุงเกาะ
นางสาวจิตรลดา ช่องสาร
นางสาวเพ็ญพร หินนอก
นางสาวอริศญา กริบกระโทก
นายภานุเดช แว่นเพชร


นางลำพึง มุ่งพ้นกลาง
นางลัดดา แว่นเพชร
นายรัตนชัย ใบโพธิ์
นายภูมิรักษ์ เชิดชื่อ
นายคณิสร คงเมือง

 

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th