ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บุคลากร

ข้าราชการ


นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเดชา อยู่ภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายขจิตพงษ์ นามภักดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

 
นางสมพิศ ชินบุตร
พนักงานธุรการ ส.4
นายบุญโลม แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายโกศล ภูขมร
พนักงานขับรถยนต์
นายสมหวัง ท้าวแป้ง
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 พนักงานราชการ

 

นางประทีบ อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตร
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร

นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นายชินพันธ์ เสริมสาย
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นายปวเรศ สุขสว่าง
นักวิชาการเกษตร
นายอดิศร ยินดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางนบพร หงส์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร

 

 

 


สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th