ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิรุธ คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสายฝน ซอพิมาย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นายขจิตพงษ์ นามภักดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานนายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับรถยนต


นางประทีบ อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตร
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นายปวเรศ สุขสว่าง
นักวิชาการเกษตร
นายอดิศร ยินดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางนบพร หงส์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุนารี ศรกล้า
นักวิชาการเกษตร
นางสาวขวัญฤทัย ไชยานุกูล
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


นางสาวกนกพร ชาญชนะโสภณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลปริยา บารุงเกาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิตรลดา ช่องสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอริศญา กริบกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสำรวย ชูอาวุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


นางสาวเพ็ญพร หินนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายภานุเดช แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นางลัดดา แว่นเพชร
แม่บ้าน
นางลำพึง มุ่งพ้นกลาง
แม่บ้าน

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


นายรัตนชัย ใบโพธิ์
คนงานสนาม
นายอภิรักษ์ เชิดชื่อ
คนงานสนาม
นายคณิสร คงเมือง
รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th