ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บุคลากร

ข้าราชการ


นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นางสาวขวัญจิตร กะหมัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา หันน้ำเที่ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเดชา อยู่ภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

 
นางสมพิศ ชินบุตร
พนักงานธุรการ ส.4
นายบุญโลม แว่นเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายโกศล ภูขมร
พนักงานขับรถยนต์
นายสมหวัง ท้าวแป้ง
พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร งามพร้อม
พนักงานขับรถยนต์

 พนักงานราชการ

 

นางประทีบ อยู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนีย์ พรรณโอสถ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญชล อัดโท
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิกานดา เหมืองหลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายวิรัตน์ แสนนา
นักวิชาการเกษตร
นายณรงค์รัชต์ ล้ำเลิศ
นักวิชาการเกษตร
นายมานะ ทิวาวรชัย
นักวิชาการเกษตร
นายนพดล การดี
นักวิชาการเกษตร
นายอุดม รอดกลาง
เจ้าพนักงานการเกษตร

นายอุดม ราสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นายชินพันธ์ เสริมสาย
นักวิชาการเกษตร
นายชุติพงศ์ ศรีษะแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นางอาลยา ภักดี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนคณิศร นักปาละโถ
นักวิชาการเกษตร
นางนบพร หงส์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวณพมาศ พัฒน์ศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
นักวิชาการเกษตร
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศริรัตน์ ภูมิเขต
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
นักวิชาการเกษตร
นายชัยธวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร เวียงสีมา
นักวิชาการเกษตร
 

 

 

 


สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th