สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคะ

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม


:. สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม .:

งานก่อสร้างสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนิภารัตน์ สุดชิด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
ติดตามงาน แจกปัจจัยการผลิต
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนิภารัตน์ สุดชิด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ปี 2560
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ อ่านต่อ..
งานขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนิภาพร ไชยศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
งานขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนิภารัตน์ สุดชิด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
งานขุดลอกหนองน้ำ บ.โพนครก
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นายพลกฤษณ์ การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
การทำปุ๋ยหมักพระราชทาน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณี สุดสงวน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อ่านต่อ..
โครงการไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด ปี 2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นายกฤษดา ศรีทับทิม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..
โครงการไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด ปี 2560
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นายสุริยะ ยืนยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ..
โครงการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนปี 2560
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นางปิ่นเพชร ดีล้อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ..
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2560
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร ไชยศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อ่านต่อ..นายวิญญู เสมียนรัมย์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์Website counter
.

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.