สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม

ประวัติ/ภารกิจหน่วยงานประวัติสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

     เริ่มตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2527 โดยเช่าสำนักงานอยู่ในเขตเทศบาล อ. เมือง จ. สุรินทร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2530 ย้ายมาอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ม. 9 ต. คอโค อ.เมือง จ. สุรินทร์ (กม.10) มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ มีดิน 2 ชุดดินคือ ดินชุดชำนิที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน และดินชุดชำนิที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง

ภารกิจหน่วยงาน

     1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดการทรัพยากรดินและดินที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาดินชะล้างพังทลาย ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินเป็นกรด
     2. ให้บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นา ก่อสร้างคูรับน้ำรอบขอบเขา ก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีการทางพืช
     3. ให้บริการปรับปรุงบำรุงดินด้วย อินทรียวัตถุ แจกสารเร่งปุ๋ยหมัก แจกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จัดทำ แปลงสาธิต
     4. ให้บริการเก็บรวบรวมตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์
          4.1 ให้บริการ ณ จุดเดียว เช่น ให้คำแนะนำ แจกเอกสารสนับสนุนปัจจัยการผลิต และ ให้ข้อมูลดินจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          4.2 ให้บริการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
          4.3 ให้บริการจัดทำแหล่งน้ำ เช่น ขุดบ่อน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย ฯลฯ
          4.4 ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้โดยการเป็น วิทยากรแก่เกษตรกรและส่วนราชการอื่นๆ

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.