สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม
ข้อมูลบุคลากร


นางปิ่นเพชร ดีล้อม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
นางสาวนาถอนงค์ โสภาพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนิภาพร ไชยศรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายกฤษฎา ศรีทับทิม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางนิภารัตน์ ตระกูลพงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร หุ่นทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววรรณวิษา คามนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณี สุดสงวน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายปิยะพงษ์ วงเวียน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานนางณัฐกานต์ ไชยโพธิ์
พนักงานธุรการ
นางสาวพรทิพย์ เจริญศิริ
พนักงานธุรการ ส4
นายบุญเลิศ จั้นอรัญ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายนิสิต เจริญศิริ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายวัชระ บุญล้ำ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายบุญชื่น สำรวมจิตร
ช่างไม้ ช2
นายอธิคม สายกระสุน
พนักงานธุรการ ส4
นายเต็น ก่อแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส1นางสาววณันญา โสวพรรณ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางกรรณิการ์ มะลิงาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววันวิสาข์ สิงห์ตุ้ย
เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย
นางสาวธิญาดา เกศวัฒนกุล
นักวิชาการเกษตร
นายพิเชษฐ์ เงินประโคน
นักวิชาการเกษตร
นางวารุณี เพิ่มทรัพย์
นักวิชาการเกษตร
นายทองอยู่ เข็มม่วง
นักวิชาการเกษตร
นางอินทิรา เข็มม่วง
นักวิชาการเกษตร
นายธีระวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวชญาภา สารพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสมฤดี ผสมกล้า
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจิตรานุช เชื่อดี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์นายสมโภชน์ ชมภูศรี
นางสุภิศรา อยู่เย็น
นางสาวสุนารี ศรกล้า
นางสาวบัณฑิตา นิเวศรัมย์
นางสาวอทิมา ศรีเพชร
นายไพทูล พันแสน
นายประกาศิต อยู่เย็น
นางสาวสมคิด ทองเกลี้ยงสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.