สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม


ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการ
นายวิญญู เสมียนรัมย์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
นางสาวรัณรัตน์ วงศ์นามเถาว์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ดร.ปิ่นเพชร ดีล้อม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพลกฤษณ์ การรักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนิภาพร ไชยศรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายกฤษฎา ศรีทับทิม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนิภารัตน์ สุดชิด
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณี สุดสงวน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายขจิตพงษ์ นามภักดี
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นางณัฐกานต์ ไชยโพธิ์
พนักงานธุรการ
นางพรทิพย์ ก่อแก้ว
พนักงานธุรการ
นายบุญเลิศ จั้นอรัญ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายนิสิต เจริญศิริ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายวัชระ บุญล้ำ
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายบุญชื่น สำรวมจิตร
ช่างไม้ ช2
นายอธิคม สายกระสุน
พนักงานธุรการ
นายเต็น ก่อแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส1
นายวิชาญ ผิวผา
พนักงานเก็บเอกสาร บ1
พนักงานราชการ
นางสาววณันญา โสวพรรณ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางกรรณิการ์ มะลิงาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนิภารัตนา สติมั่น
นักวิชาการเกษตร
นางจันทร์แรม ก่อแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นายพิเชษฐ์ เงินประโคน
นักวิชาการเกษตร
นางวารุณี เพิ่มทรัพย์
นักวิชาการเกษตร
นายทองอยู่ เข็มม่วง
นักวิชาการเกษตร
นางอินทิรา เข็มม่วง
นักวิชาการเกษตร
นายธีระวัฒน์ จันทะกา
นักวิชาการเกษตร
นางกฤษณาพร สุขเต็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสมฤดี ผสมกล้า
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจิตรานุช เชื่อดี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จ้างเหมา
นางสาวอัญชิสา บุตรเทศ
เจ้าพนักงานธุรการ


สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.