สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ติดต่อขอ พด.1
ติดต่อขอ พด.2
ติดต่อขอ พด.3
ติดต่อขอ พด.4
ติดต่อขอเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
ติดต่อขอกล้าหญ้าแฝก

หากประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้ พด.ท่านสามารถมาติดต่อขอได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ โดยหลักฐานที่ต้องนำมาเเสดง คือ บัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการบริการด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วย สารเร่ง พด.1, สารเร่ง พด.2 และสารเร่ง พด.3
1. กรณีผู้ขอรับบริการไปติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต / สถานีพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยพัฒนาที่ดิน ให้ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำรับสารเร่ง
2. ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุมสารเร่งที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินจากนั้น เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ Stock มีสารเร่งเหลือ พอจ่ายหรือไม่ ( ถ้ามีไปขั้นตอนที่ 3 )
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติแจกจ่าย เป็นไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการแจกจ่ายดำเนินการจัดตามจำนวนที่อนุมัติพร้อมสาธิต และแนะนำวิธีการใช้
5. เจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ เสร็จแล้วส่งคำขอรับคืนให้เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อลงทะเบียนการเบิกจ่าย
- ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุม / หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินรับเรื่อง และตรวจสอบ Stock
- อนุมัติ (ถ้ามี Stock เพียงพอแจกจ่ายตามคำขอ)
- เจ้าหน้าที่ควบคุมดำเนินการจัดสารเร่ง
- แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ / ส่งใบคำขอรับคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนการแจกจ่าย
สรุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาภายใน 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การบริการด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด,สารเร่งพด.1, สารเร่งพด.2 และสารเร่งพด.3 ที่ปรับปรุงใหม่
ดำเนินงานโดย : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดิน 75 จังหวัด
ขั้นตอนการบริการด้านการปรับปรุงดินด้วย เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
1. กรณีผู้ขอรับบริการไปติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต / สถานีพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยพัฒนาที่ดิน ให้ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับเมล็ดพันธุ์พืช
2. ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ / หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน จากนั้นรับเรื่องเพื่อตรวจสอบ Stock คงเหลือ พอจ่ายหรือไม่ ( ถ้ามีไปขั้นตอนที่ 3 )
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติแจกจ่าย เป็นไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการแจกจ่าย ดำเนินการจัดเมล็ดพันธุ์พืชตามชนิด และปริมาณจำนวน กิโลกรัม / ราย ตามข้อ 3
5. เจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ เสร็จแล้วส่งแบบคำขอรับคืนให้เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อลงทะเบียนการเบิกจ่าย
-ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับ
-เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุม / หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินรับเรื่อง และตรวจสอบ Stock
-อนุมัติถ้ามี Stock เพียงพอแจกจ่ายตามคำขอ
-เจ้าหน้าที่ควบคุมดำเนินการจัดเมล็ดพันธุ์
-แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ / ส่งใบคำขอรับคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนการแจกจ่าย
ภายใน 7 วันทำการ ( ไม่รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด )
สรุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การบริการพันกล้าหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ปรับปรุงใหม่ดำเนินงานโดย : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และสถานีพัฒนาที่ดิน 75 จังหวัด
ขั้นตอนการให้บริการพันธุ์กล้าหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
1. กรณีผู้ขอรับบริการไปติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต / สถานีพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยพัฒนาที่ดิน ให้ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก
2. ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ / หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมกล้าหญ้าแฝกที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ Stock คงเหลือ พอจ่ายหรือไม่ ( ถ้ามีไปขั้นตอนที่ 3 )
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติแจกจ่ายต่อราย เป็นไปตามระเบียบที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการแจกจ่าย ดำเนินการจัดพันธุ์กล้าหญ้าแฝก ตามจำนวนที่อนุมัติเจ้าหน้าที่แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ เสร็จแล้วส่งใบคำขอรับบริการไปให้เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อลงทะเบียนการแจกจ่าย
-ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการ
-เจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ควบคุม / หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินรับเรื่อง และตรวจสอบ Stock
-อนุมัติถ้า(มี Stock เพียงพอแจกจ่ายตามคำขอ)
-เจ้าหน้าที่ควบคุมดำเนินการจัดพันธุ์กล้าหญ้าแฝก
-แจกจ่ายให้กับผู้ขอรับบริการ / ส่งใบคำขอรับคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนการแจกจ่าย
พันธุ์กล้าหญ้าแฝกอยู่ใน Stock ใช้เวลา 2 – 5 ชั่วโมง รับพันธุ์กล้าได้
พันธุ์กล้าหญ้าแฝกอยู่ในพื้นที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ใช้เวลา 7 วันทำการ
สรุป 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาภายใน 7 วันทำการ

*ในกรณีที่ต้องการติดต่อขอเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดและกล้าหญ้าแฝกกรุณาโทรมาสอบถามก่อนล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4451-5692

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.