สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม

แผนผังเว็บไซต์

เมนูด้านบน
- หน้าหลัก
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประมวลภาพกิจกรรม
- กระดานข่าว
- ปฏิทินกิจกรรม
- ติดต่อหน่วยงาน
- แผนผังเว็บไซต์

เมนูด้านซ้าย
เมนูหลัก
- หน้าหลัก
- ประวัติ/ภารกิจหน่วยงาน
- ข้อมูลบุคลากร
- แผน/ผลการปฏิบัติงาน
- ทำเนียบหมอดิน
     รายชื่อหมอดิน
     สรุป
     แยกชาย-หญิง
- จัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
- ขั้นตอนการขอรับบริการ
- ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
- แผนที่จังหวัดสุรินทร์
- คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบผู้อำนวยการสถานีฯ
คลังความรู้
- ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
- ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
- การจัดการความรู้ KM LDD
- คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
- มหัศจรรย์ พด.
ระบบ GIS
- รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
- ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
- เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
- ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
- ดินของประเทศไทย
- ความรู้ชุดดินไทย
- แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
- แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
- แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
- บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
- สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
- สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
- การเมืองการปกครอง
- จำนวนประชากร
- สภาพทางสังคม
- การศึกษาและศาสนา
- การสาธารณสุข
- การคมนาคมและขนส่ง
- การสื่อสาร
- การไฟฟ้า - ประปา
- การชลประทาน
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- การผลิตพืชเศรษฐกิจ
- การปศุสัตว์และประมง
- การพาณิชย์และบริการ
- ด้านแรงงาน
- การเงินการคลัง
- การอุตสาหกรรม
ราคาน้ำมัน

เมนูตรงกลาง
สไลด์
- วิสัยทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
- ค่านิยมร่วมขององค์กร
- วันดินโลก (World Soil Day)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
- ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน
- ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
- ระบบการบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ
- ระบบเตือนภัยธรรมชาติ
- ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์
- ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข่าวกิจกรรมสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
ข่าวกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดิน

เมนูด้านขวา
ผู้อำนวยการสถานีฯ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
- ไปรษณีย์ พ.ด.
- วันดินโลก
- โครงการพระราชดำริ
- หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
- KM Ldd Blog
- รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ
- เวทีโต้ตอบ
- ศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ
- มาตรฐานการให้บริการประชาชน
- การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
- พิพิธภัณฑ์ดิน
- Download เอกสารการประชุม/การอบรม
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
- LDD Intranet
- แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สถานีฯ
ค้นหาโดยกูเกิล
อากาศวันนี้
ผู้เยี่ยมชม

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.