ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ร่าง TOR  

 

หน่วยงาน เรื่อง TOR วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์
งบประมาณ สถานะโครงการ แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานขุดลอกลำห้วย บ้านพังเทียม หมู่ ๑ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ ๐๓๖๑ แบบเลขที่ ๐๘๔๖๑ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/06/2018 2946000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานฝายน้ำล้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๔๖๐ แบบเลขที่ ๑๓๘๖๐น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2018 2171000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานระบบท่อส่งน้ำ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ หมู่ ๗ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๑ แบบเลขที่ ๐๐๓๖๑ ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2018 3539000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานขุดลอกสระ บ้านหนองพลวง หมู่ ๑๐ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๖๐ แบบเลขที่ ๐๔๖๖๐ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2018 1878000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๒๖.๒๐ ตัน โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2018 4164600 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านโนนพุทรา หมู่ ๖ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลชที่ สพข.๓ นม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2017 2517187 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านวัดจันทร์ หมู่ ๔ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2017 1839856 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2017 1096163 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านสระจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แปลงเลขที่ สพข.๓ นม.๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2017 947770 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่๑๑ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๗ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๗ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2017 1555000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่๕ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๒๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๖๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 1681000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดสระเก็บน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๙๕๖ แบบเลขที่ ๑๙๒๕๖ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 9100000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๖๕๙ แบบเลขที่ ๑๙๗๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 3000000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๘ แบบเลขที่ ๑๔๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 2704000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกบึง บ้านศรีษะช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๗๕๙ แบบเลขที่ ๒๓๔๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 5463000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๓๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 2517000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่๑๑ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๗ แบบเลขที่ ๑๑๖๕๗ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2017 1555000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา งานระบบท่อส่งน้ำ PE ที่บ้านกอก ม.9 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 17/11/2016 7297000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0254 แบบเลขที่ 05454 น.
08/11/2016 9710000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรม การปรับโครงสร้างดิน (งบกลุ่มจังหวัด) 24/06/15 3,161,000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นและคลองดาดคอนกรีด ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 4 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา แบบและขที่ 11057 น. รหัสโครงการ นม.0457 08/10/2014 2,882,000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่บ้านพระงาม ม.14 ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 18355 รหัสโครงการ นม.0655 13/10/2014 2,171,000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยที่บ้านโคกไผ่แก้ว ม.13 ต.แะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0856 แบบเลขที่ 13156 น. 13/10/2014 2,390,800 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555 20/10/2014 46,230,000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่บ้านกราดโนนระเวียง ม.15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 24/11/2014 2,445,649 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านนางรำ หมู่ที่ 1 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 22/01/2015 4,106,000 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 โทรสาร(fax) : 044-371659
E-mail : nma01@ldd.go.th