สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม


ประมวลภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมดูงานโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ตรวจเยี่ยมดูงานโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้านบ่อแก ม.2 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางรำพึง อินทร์สำราญ บ้านกระเบื้อง ม. 3 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายสามารถ เสถียรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และ เจ้าหน้าที่ สพด.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.