สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
การจัดการความรู้ KM LDD
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
มหัศจรรย์ พด.


รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ดินของประเทศไทย
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี


สัญลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
สภาพทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
การเมืองการปกครอง
จำนวนประชากร
สภาพทางสังคม
การศึกษาและศาสนา
การสาธารณสุข
การคมนาคมและขนส่ง
การสื่อสาร
การไฟฟ้า - ประปา
การชลประทาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
การปศุสัตว์และประมง
การพาณิชย์และบริการ
ด้านแรงงาน
การเงินการคลัง
การอุตสาหกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด ปี 2560 ณ บ้านคลองเจริญ หมู่ 12 ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ มอบหมายให้นายสุริยะ ยืนยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินหน่วยที่ 2 และนางสาวนิภารัตน์ สุดชิด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินหน่วยที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ร่วมโครงการไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด ปี 2560 ณ บ้านคลองเจริญ หมู่ 12 ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เกษตรกรร่วมงาน จำนวน 200 ราย

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สุรินทร์ - บุรีรัมย์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์.044-069905 Fax.044-069906
© Copyright 2014 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ All rights reserved

.